Uppsatsen

Koncentrationssvårigheter

Johansens forskning har främst varit riktad mot barn med dyslexi och koncentrationssvårigheter. Det är en anledning till att jag valde att i min uppsats i Specialpedagogik C intervjua vuxna som genomfört ljudstimulering enligt metoden ADT. Det blev också ett sätt för mig att verkligen fördjupa mig i metoden och det var oerhört lärorikt och intressant att höra intervjupersonerna berätta om sina upplevelser av ljudstimuleringen.

Syftet med uppsatsen var att beskriva några vuxna personers upplevelser av ljudstimuleringen ADT och vilka effekter de märkte efter påbörjad ljudstimulering i sin förmåga till auditiv diskrimination, koncentration och inlärning. Genom att titta på personernas uppmätta hörselkurvor före och efter ljudstimuleringen kunde jag dels undersöka om ADT kan förändra hörselkurvan så att den närmar sig Tomatis optimala hörselkurva, dels jämföra förändringen av hörselkurvorna hos de intervjuade med deras upplevelser av ljudstimuleringen.

Ladda ned uppsatsen

Frågeställningar

  • Är det möjligt att förändra den personliga hörselkurvan mot Tomatis optimala hörselkurva genom ljudstimuleringen ADT?
  • Hur upplever de intervjuade ljudstimuleringen?
  • Vilka effekter anser de att den gett?
  • Finns det några förändringar vad gäller upplevelser och effekter som delas av flera av intervjupersonerna?